ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ।

ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ ।

 

#Audio NameDownload
1151 - AUDIO Pgs1343-1351
2152 - AUDIO Pgs1352-1360
3153 - AUDIO Pgs1360-1369
4154 - AUDIO Pgs1369-1377
5155 - AUDIO Pgs1377-1384
6156 - AUDIO Pgs1385-1392
7157 - AUDIO Pgs1392-1401
8158 - AUDIO Pgs1401-1409
9159 - AUDIO Pgs1410-1419
10160 - AUDIO Pgs1419-1426
 
Loading…