ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ।

ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ ।

 

#Audio NameDownload
1121 - AUDIO Pgs1063-1073
2122 - AUDIO Pgs1073-1082
3123 - AUDIO Pgs1082-1091
4124 - AUDIO Pgs1091-1100
5125 - AUDIO Pgs1100-1106
6126 - AUDIO Pgs1107-1117
7127 - AUDIO Pgs1117-1127
8128 - AUDIO Pgs1127-1135
9129 - AUDIO Pgs1136-1145
10130 - AUDIO Pgs1145-1152
 
Loading…