ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ।

ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ ।

 

#Audio NameDownload
1131 - AUDIO Pgs1153-1163
2132 - AUDIO Pgs1163-1172
3133 - AUDIO Pgs1172-1182
4134 - AUDIO Pgs1182-1190
5135 - AUDIO Pgs1190-1200
6136 - AUDIO Pgs1200-1210
7137 - AUDIO Pgs1210-1219
8138 - AUDIO Pgs1219-1229
9139 - AUDIO Pgs1229-1239
10140 - AUDIO Pgs1239-1247
 
Loading…