ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ।

ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ ।

 

#Audio NameDownload
1111 - AUDIO Pgs973-983
2112 - AUDIO Pgs983-992
3113 - AUDIO Pgs993-1001
4114 - AUDIO Pgs1001-1008
5115 - AUDIO Pgs1008-1018
6116 - AUDIO Pgs1018-1028
7117 - AUDIO Pgs1028-1037
8118 - AUDIO Pgs1037-1045
9119 - AUDIO Pgs1045-1055
10120 - AUDIO Pgs1055-1063
 
Loading…