ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ।

ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ ।

 

#Audio NameDownload
101 - AUDIO Pgs 1-8
202 - AUDIO Pgs 8-18
303 - AUDIO Pgs 18-25
404 - AUDIO Pgs 25-35
505 - AUDIO Pgs 35-45
606 - AUDIO Pgs 45-53
707 - AUDIO Pgs 53-62
808 - AUDIO Pgs 62-72
909 - AUDIO Pgs 72-78
1010 - AUDIO Pgs 78-91
 
Loading…