ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ।

ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ ।

 

#Audio NameDownload
1101 - AUDIO Pgs887-896
2102 - AUDIO Pgs896-905
3103 - AUDIO Pgs905-914
4104 - AUDIO Pgs914-923
5105 - AUDIO Pgs923-933
6106 - AUDIO Pgs933-942
7107 - AUDIO Pgs942-949
8108 - AUDIO Pgs949-956
9109 - AUDIO Pgs957-965
10110 - AUDIO Pgs965-973
 
Loading…