ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ।

ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ ।

 

#Audio NameDownload
1141 - AUDIO Pgs1247-1257
2142 - AUDIO Pgs1257-1267
3143 - AUDIO Pgs1267-1275
4144 - AUDIO Pgs1276-1285
5145 - AUDIO Pgs1285-1293
6146 - AUDIO Pgs1294-1304
7147 - AUDIO Pgs1304-1314
8148 - AUDIO Pgs1314-1324
9149 - AUDIO Pgs1324-1332
10150 - AUDIO Pgs1332-1343
 
Loading…